کلیپ های جالب کشاورزی

ترفندهای کشاورزی و باغداری خانگی.

گروه مدیریت باما اندیشه برترگروه مدیریت باما اندیشه برتر
دوشنبه 12 مهر 1400 - 08:05

ترفندهای جالب در کشاورزی و باغداری.

گروه مدیریت باما اندیشه برترگروه مدیریت باما اندیشه برتر
یکشنبه 11 مهر 1400 - 15:17

کشاورزی مکانیزه.

گروه مدیریت باما اندیشه برترگروه مدیریت باما اندیشه برتر
یکشنبه 11 مهر 1400 - 11:40

ماشین آلات کشاورزی مدرن.

گروه مدیریت باما اندیشه برترگروه مدیریت باما اندیشه برتر
جمعه 9 مهر 1400 - 21:09